آگهی مناقصه 98/52 با موضوع خرید تجهیزات سخت افزاری
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز خود را بر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد مطابق با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از شرکتهای واجد شرایط خریداری نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت روز سه شنبه مورخ 98/07/09 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت 170009819044284) در ساعت اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ساختمان برج همراه طبقه سوم واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها ، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/07/20 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. جلسه بازگشایی پاکات مناقصه در روز یکشنبه مورخ 98/07/21 رأس ساعت 10:30 در محل کمیسیون معاملات طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به پیشنهادات واصله پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه 14,500,000,000 ریال معادل (یک میلیارد و چهار صد و پنجاه میلیون) ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام نمایند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شرکت ارتباطات سیار ایران