آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/43 س
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد انجام خدمات نگهداری و راهبری مراکز تلفن ثابت برج همراه و ساختمان های تابعه را بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت 100% ریالی از طریق برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای به پیمانکاران داخلی واجد شرایط واگذار نماید.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 1398/06/27 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ريال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 09/18644644 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009614910209، در ساعات اداری به نشانی: تهران، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1398/07/07 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 1398/07/08 ساعت 9:00 صبح در طبقه 11 برج همراه، واحد 4 تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 350,000,000 ریال ( سیصد و پنجاه میلیون ریال) می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی بانکی ارائه گردد. مناقصه گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره تلفن‌های 88640997 یا 81712515 تماس حاصل فرمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران