آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/50 س با موضوع خدمات Managed Service ESB
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خدمات Managed Service ESB خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله ای از شرکت های واجد شرایط مطابق اسناد مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۰ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۴۶۱۲۴۵) به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان برج همراه، طبقه سوم واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از مطالعه کامل و مهر و امضاء مجاز آن بهمراه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۵روز چهارشنبه ۹۸/۷/۳ به نشانی یاد شده بالا تسلیم نمایند.

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۷/۶ در محل کمیسیون معاملات طبقه سوم برج همراه خواهد بود. ضمناً مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (به حروف یک میلیارد و دویست میلیون ریال) می باشد که لازم است بصورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۶۴۰۷۲۷ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران