آگهی تمدید مناقصه دو مرحله ای شماره 98/45 س با موضوع پلتفرم AOTA
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد جهت خرید پلتفرم و نصب و راه اندازی AOTA شبکه خود از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله ای از شرکت های واجد شرایط مطابق اسناد مناقصه اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی تمدید لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۰ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (به حروف: سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۴۶۱۲۴۵ به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان برج همراه، طبقه سوم واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از مطالعه کامل و مهر و امضاء مجاز آن بهمراه پیشنهاد خود تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۸/۷/۶ به نشانی یاد شده بالا تسلیم نمایند جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۷ در محل کمیسیون معاملات طبقه سوم برج همراه خواهد بود ضمناً مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به حروف: چهار میلیارد ریال) می باشد که لازم است بصورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلفن ۲۷۷۵۳۸۶-۰۹۱۲ و درباره موارد بازرگانی با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۵۷ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران