آگهی تجدید مناقصه عام یک مرحله ای شماره 98/25 س با موضوع خرید تجهیزات سخت افزاری
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات سخت افزاری بهمراه خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی یکساله را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس طرح قرارداد ، شرایط و مشخصات فنی موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۶/۲۳ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۸۱۹۰۴۴۲۸۴) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۸/۷/۶ به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۷ رأس ساعت ۱۰ صبح در طبقه سوم واحد ۸ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۶۴۰۷۲۷ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران