آگهی مناقصه شماره 98/44 س با موضوع خرید کابل و لوله
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انواع کابل و لوله مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود از شرکت های داخلی واجد شرایط خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۰۶/۰۵ با در دست داشتن معرفی نامه (حاوی اطلاعات شخص تحویل گیرنده اسناد، ایمیل معتبر شرکت، مشخصات مدیرعامل و شماره تلفن همراه مدیرعامل)، کارت ملی و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۴۰۰.۰۰ ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز ۱۷۰۰۰۹۶۱۵۲۱۰۲۹۷) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از بررسی، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۲ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۳ راس ساعت ۹ صبح در برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۳۹۰۱ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران