آگهی مناقصه شماره 98/14 س با موضوع خرید تجهیزات سیویل
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید ۶۱۳۷ عدد ( شامل ۱۵ قلم ) تجهیزات سیویل مورد نیاز را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از شرکتهای واجد شرایط خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۰۶/۰۹ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲ بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۴۶۱۲۴۵) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۳ به نشانی فوق تسلیم نمایند .

ارائه ایمیل شرکت در زمان تحویل پاکات اسناد مناقصه ( پیشنهادات ) الزامی است. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۴ روز یک شنبه راس ساعت ۳۰ : ۱۰ صبح در طبقۀ ۱۱ اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادرگردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۱۷۱۲۵۹۷ و اطلاعات فنی با شماره ۸۸۶۴۱۰۹۵ تماس حاصل نمایند .

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران