آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/42 س با موضوع پروژه خدمات نظرسنجی از مشتریان
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد پروژه خدمات نظرسنجی از مشتریان در خصوص خدمات پس از فروش و نمایندگی را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از پیمانکاران داخلی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۰۵/۳۰ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲- شماره شبا IR۸۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۴۶۱۲۴۵) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۹ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۶۱۴۹۱۰۲۰۹، در ساعات اداری به نشانی: تهران، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۴ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۰ راس ساعت ۱۰ در طبقۀ یازدهم اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادر گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۳۰۱۴ تماس حاصل نمایند .

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران