آگهی مناقصه شماره 98/43 س موضوع خرید خدمات نگهداری و راهبری مراکز تلفن ثابت برج همراه و ساختمان های تابعه
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد انجام خدمات نگهداری و راهبری مراکز تلفن ثابت برج همراه و ساختمان های تابعه را بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت ۱۰۰% ریالی از طریق برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای به پیمانکاران داخلی واجد شرایط واگذار نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۷ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۶۱۴۹۱۰۲۰۹، در ساعات اداری به نشانی: تهران، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۴ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۹:۰۰ صبح در طبقه ۱۱ برج همراه، واحد ۴ تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( سیصد و پنجاه میلیون ریال) می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی بانکی ارائه گردد. مناقصه گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره تلفن‌های ۸۸۶۴۰۹۹۷ یا ۸۱۷۱۲۵۱۵ تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران