آگهی مناقصه شماره 98/40 س موضوع خرید خدمات سرویس، نگهداری، تعمیرات و تأمین لوازم مصرفی تأسیسات برج همراه و ساختمان‌های تابعه
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد انجام خدمات سرویس، نگهداری، تعمیرات و تأمین لوازم مصرفی تأسیسات برج همراه و ساختمان‌های تابعه را بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت ۱۰۰% ریالی از طریق برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای به پیمانکاران داخلی واجد شرایط که دارای تأییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حداقل رتبه ۴ تأسیسات و ۵ ساختمان می‌باشند، واگذار نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۲۰ با درد ست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴/۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۶۱۴۹۱۰۲۰۹، در ساعات اداری به نشانی: تهران، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۲ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر در طبقه ۱۱ برج همراه، واحد ۴ تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( هشتصد و پنجاه میلیون ریال) می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی بانکی ارائه گردد. مناقصه گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره تلفن‌های ۸۱۷۱۲۵۱۲ یا ۸۱۷۱۲۵۱۵ تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران