آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 98/39 س
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد ۷۴۰۰ کوتد لمینت به همراه تعداد ۳۸۰۰ پایه X مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به صورت ۱۰۰ درصد ریالی از طریق شرکت های داخلی واجد شرایط که دارای مجوز فعالیت در خصوص امور چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۰۵/۱۵ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲ شماره شبا IR۸۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۳۸۸۲۱۵ به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد قیمت خود، حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۲ به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۸/۰۶/۰۳ راس ساعت ۱۱:۳۰ در طبقه ۱۱ واحد ۲ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۸ - ۸۱۷۱۵۷۵۶ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران