مناقصه شماره 98/36 س با موضوع 18288 سل باتری 12 ولت 200 آمپرساعت
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۱۸۲۸۸ سل باتری ۱۲ ولت ۲۰۰ آمپرساعت همراه با حمل و تحویل در سه بخش را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه موضوع مناقصه می باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۵/۲ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲ بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۴۶۱۲۴۵) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۲ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۸/۵/۱۳ روز یکشنبه راس ساعت ۱۰:۳۰ در طبقۀ ۱۱ اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( جهت هر بخش ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادرگردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۷ تماس حاصل نمایند .

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران