آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۸/۲۷ س با موضوع خدمات چاپ و پاکت گذاری قبوض مشترکین
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد انجام خدمات چاپ و پاکت گذاری قبوض مشترکین خود را بر اساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت ۱۰۰% ریالی از طریق برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای به پیمانکاران داخلی واجد شرایط که دارای مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه موضوع این مناقصه می‌باشند، واگذار نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۰۴/۲۴ با درد ست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۶۱۲۹۱۰۲۰۹، در ساعات اداری به نشانی: تهران، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضا نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۳۰ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴ بعدازظهر در طبقه ۱۱ برج همراه، واحد ۴ تشکیل و نسبت به پیشنهادات واصله، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ريال (یک میلیارد و یکصدو بیست میلیون ريال) می‌باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی بانکی ارائه گردد. مناقصه گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره تلفن‌های ۸۱۷۱۲۵۱۲ یا ۸۱۷۱۲۵۱۵ تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران