آگهی مناقصه شماره 98/35 س با موضوع اجرای خدمات پشتیبانی تجهیزات SMS-RBT-VMS-MCA
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد اجرای خدمات پشتیبانی تجهیزات SMS-RBT-VMS-MCA خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۳۱ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲- شماره شبا ۸۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹Ir - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۳۸۸۲۱۵ ،به نشانی تهران : میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و نسبت به ارسال مستندات ( طرح قرارداد، شرایط مناقصه، شرح خدمات و......) و فرم پیشنهاد قیمت مهر و امضاء شده خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۹ راس ساعت ۱۱ صبح در طبقه ۱۱ سالن جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود . ۹۸/۰۵/۰۶ ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۳۸۱ - ۸۱۷۱۲۵۰۵ - ۸۱۷۱۳۶۹۹ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران