آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/26 س با موضوع خرید تجهیزات سرور به منظور توسعه سیستم SQM همراه با حمل و تحویل به انبار و نصب و راه اندازی

آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/26 س با موضوع خرید تجهیزات سرور به منظور توسعه سیستم SQM همراه با حمل و تحویل به انبار و نصب و راه اندازی

mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات سرور به منظور توسعه سیستم SQM همراه با حمل و تحویل به انبار و نصب و راه اندازی را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از شرکتهای واجد شرایط خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۴/۱۹ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲ بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۴۶۱۲۴۵) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۳۰ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۸/۴/۳۱ روز دوشنبه راس ساعت ۱۰ صبح در طبقۀ ۱۱ اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادرگردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۷ تماس حاصل نمایند .

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران