آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/24 س با موضوع خرید نصب، راه اندازی و نگهداری کانکسهای اضطراری
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید خدمات نصب ، راه اندازی و نگهداری کانکس های اضطراری ۲۵۰ دستگاه را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از پیمانکاران داخلی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۰۴/۱۶ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲- شماره شبا IR۸۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۴۶۱۲۴۵) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۳ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۴ راس ساعت ۱۴ در طبقۀ یازدهم اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادر گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۹۷ و ۸۱۷۱۲۷۷۱ تماس حاصل نمایند .

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران