آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/7 س با موضوع خرید خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و تعمیرات آسانسورهای ساختمان
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و تعمیرات آسانسورهای ساختمان های خود را بشرح پیوست، به صورت مناقصه عام دو مرحله ای از شرکت های داخلی واجد شرایط که عضو سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت و معدن می باشند بصورت صد درصد ریالی ، خريداري نمايد.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۸/۰۴/۱۵ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲- شماره شبا IR۸۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۳۸۸۲۱۵ به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۳ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۴ راس ساعت ۱۰ صبح در طبقه ۱۱ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۴۴۲.۲۶۰.۰۰۰ ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۳۲۵ - ۸۱۷۱۳۸۱۰ - ۸۱۷۱۲۵۱۴ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران