آگهی فراخوان انتخاب مشاور خود ارزیابی سطح بلوغ مدیریت تجربه مشتری
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران جهت پیاده سازی انتخاب مشاور خود ارزیابی سطح بلوغ مدیریت تجربه مشتری مطابق نیازمندی های خود تمایل به همکاری با شرکتهای دارای سابقه در این زمینه می باشد .لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید نسبت به اخذ مشخصات فنی از طریق ارسال ایمیل با موضوع انتخاب مشاور خود ارزیابی سطح بلوغ مدیریت تجربه مشتری به آدرس ایمیل TAMIN@MCI.IR ضمن اعلام آمادگی نسبت به دریافت فایل مشخصات فنی و ارسال پاسخ حداکثر تا تاریخ 98/04/10 اقدام نمایند .

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران