آگهی مناقصه عام 98/22 س
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید یک دستگاه رکتیفایر 4000 آمپری به همراه سایر متعلقات جهت مرکز پیام ارومیه را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از پیمانکاران داخلی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/03/29با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا Ir-870120020000001864464409 بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718461245) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 98/04/09به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات روز دوشنبه مورخ 98/04/10 راس ساعت 14 در طبقۀ یازدهم اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 595,000,000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادر گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712593 تماس حاصل نمایند .

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران