آگهی مناقصه شماره 98/17 س
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 250 کیلومتر Feeder خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود، به صورت ریالی، ارزی، ارزی-ریالی خریداری نماید.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/3/28 با در دست داشتن معرفی نامه، کارت ملی و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 400,000 ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز 170009615210297) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از بررسی، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/4/10 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/4/11 راس ساعت 9 صبح در طبقه 4 واحد 1 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 10,000,000,000 ريال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713901 - 81712758 تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران