آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۸/۱۸ س
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید خرید 600 دستگاه راک پاور outdoor و 200 دستگاه راک پاور indoor بهمراه 1000 دستگاه تابلو برق AC و DC و 200 عدد فیوز همراه با حمل و تحویل به انبار در دو بخش را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه موضوع مناقصه می باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/03/29 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300,000ريال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862 بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718461245) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/04/10 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/04/11 روز سه شنبه راس ساعت 11 در طبقۀ 11 اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 14,000,000,00ريال ( جهت هر بخش ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادرگردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712517 تماس حاصل نمایند .

لازم به ذکر است با عنایت به موضوع مناقصه ، شرکتهای تولید کننده راک پاور و یکسو کننده می توانند بصورت مشارکت مدنی ( ثبت در دفتر اسناد رسمی کشور ) در مناقصه شرکت و اسناد مناقصه نیز می بایست از سوی دو شرکت امضاء و مهر گردد و نیز هر یک از شرکت¬های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران