آگهی مناقصه عام دومرحله ای شماره ۹۸/۱۵ س
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) در نظر دارد خرید ، نصب و راه اندازی سه دستگاه پکیج 30 تن ، جمع آوری، نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج 20 تن موجود در مرکز توحید تهران و همچنین جمع آوری دو دستگاه پکیج 20 تن منصوبه در مرکز مذکور و انتقال آن به انبار را بر اساس شرایط مناقصه ، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت 100 % ریالی از طریق مناقصه عام دو مرحله ای از تولیدکنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه موضوع مناقصه می باشند تامین نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/03/22 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300,000ريال ( سیصد هزار ریال ) به حساب شماره 18644644/09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009614910209 در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 98/04/01 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ 98/04/02 ساعت 10:30 صبح درطبقه سوم برج همراه ، واحد هشت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت درمناقصه 375,000,000ريال ( سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712507 و81716750 تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران