آگهی مناقصه شماره 98/9 س
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انتخاب مشاور پروژه SDN Evolution Plan خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود از شرکتهای داخلی واجد شرایط خریداری نماید.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/03/08  در دست داشتن معرفی نامه، کارت ملی و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز ۱۷۰۰۰۹۶۱۵۲۱۰۲۹۷) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از بررسی، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود، حداکثر تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ 98/03/19 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/3/20راس ساعت ۱۴ بعدازظهر در طبقه ۴ واحد ۱ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.
لازم به ذکر است هر یک از شرکتهای حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال میباشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۳۹۰۱ - ۸۱۷۱۳۸۲۸ - ۸۱۷۱۲۸۸۹ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران