آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/3 س
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 77 دستگاه کولر گازی صنعتی AC/DC مورد نیاز خود را براساس شرایط ،طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از شرکت های داخلی واجد شرایط و دارای مجوز تولید از وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص موضوع مناقصه خریداری نماید.لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/02/14 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500,000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت 170009819042284) در ساعات اداری به نشانی تهران ،میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مذبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/02/22 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 98/02/23 راس ساعت 15:30 در طبقه سوم واحد8 برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 346,500,000 ریال(سیصد و چهل و شش میلیون و پانصد هزار ریال )بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود .مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88640997-81712706 تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران