آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 98/4 س
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد جهت خرید تجهیزات مورد نیاز برای اجرای فنس و سایه بان 280سایت فاز 2 را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/02/15 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 000ر300 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا 870120020000001864464409Ir - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. ) با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال فایل اکسل ریز قیمتی ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/02/23 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ 98/02/24 ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 662,353,000 ريال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712381 -81712597 – 81712714 تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر یک از شرکت¬های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران