آگهی مناقصه شماره 97/32 س
mci-pages-sharing
آگهی مناقصه شماره 97/32 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید 200,000 دستگاه مودم خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای را بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 1397/12/22 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409- بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 ،به نشانی تهران : میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و نسبت به ارسال مستندات ( طرح قرارداد، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و......) و فرم پیشنهاد قیمت مهر و امضاء شده خود حداکثر تا ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/12/27 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات نیز در تاریخ 1397/12/27 راس ساعت 10 صبح در طبقه 11 سالن جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح مندرج در اسناد مناقصه می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712381 - 81712505 - 81715528 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت نیز اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران