آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/27 س
mci-pages-sharing
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/27 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خدمات نگهداری تأسیسات انبارها و مراکز مخابراتی را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از پیمانکاران داخلی واجد شرایط که دارای حداقل رتبه 4 تأسیسات و 5 ساختمان میباشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/12/12 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا 870120020000001864464409Ir - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718461245) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 97/12/19 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات روز دوشنبه مورخ 97/12/20 راس ساعت 9 صبح در طبقۀ یازدهم اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 520.200.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادر گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712593 تماس حاصل نمایند .

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران