آگهی مناقصه شماره 97/31 س
mci-pages-sharing
آگهی مناقصه شماره 97/31 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 280 دستگاه دکل خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود از شرکت های داخلی واجد شرایط خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/11/30 با در دست داشتن معرفی نامه، کارت ملی و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز 170009615210297) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از بررسی، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود، حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 97/12/06 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 97/12/07 راس ساعت 9 صبح در برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

ضمناً این مناقصه در سه بخش برگزار می شود که مبالغ تضمین شرکت در مناقصه به ترتیب معادل 7.650.000.000 ريال، 4.025.000.000 ريال و 300.000.000 ريال می باشند که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713901 - 81712735 تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران