آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 97/30 س
mci-pages-sharing
آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 97/30 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تعداد 200 هزار آدرس IPV4 مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس شرایط مناقصه ، طرح قرارداد و مشخصات فنی و مستندات موجود از طریق شرکتهای توانمند داخلی به انجام رساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/11/23 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. ) با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال فایل اکسل ریز قیمتی ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 15 روز دو شنبه مورخ 97/11/29 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ 97/11/30 راس ساعت 9 صبح در طبقه 3 واحد 8 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 18،720،000،000ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712555 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت­های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران