آگهی تمدید زمان تحویل پاکات مناقصه شماره 12/97 س عام دو مرحله ای
mci-pages-sharing
آگهی تمدید زمان تحویل پاکات مناقصه شماره 12/97 س عام دو مرحله ای

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات و خدمات طراحی ، اجراء و نصب و راه اندازی پروژه احداث دیتا سنتر شهید کاظمیان خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانید پاکات خود را حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 97/10/25 تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ 97/10/26 راس ساعت 14 در طبقه 4 واحد 1 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 4.000.000.000ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712381 - 81712508 - 81712849 (ab.nazari@mci.ir) تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت¬های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران