آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 21/ 97 س
mci-pages-sharing
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 21/ 97 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 17000 سل باتری 200 آمپر 12 ولت مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای ، در دو بخش مساوی بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشند بصورت صد در صد ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/10/19 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ500.000 ریال ( پانصد هزار ریال ) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718247243 در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها ، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16روز شنبه مورخ 97/10/29 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ 97/10/30 ساعت 14 در طبقه چهارم برج همراه ، واحد یک تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای هر بخش 3.000.000.000 ریال ( سه میلیارد ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713903 تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران