آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/7 س
mci-pages-sharing
آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/7 س

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت در مناقصه شماره 97/7 س موضوع خرید ، نصب و راه اندازی تعداد 9 دستگاه دیزل ژنراتور پرظرفیت به همراه متعلقات مربوطه می رساند مهلت فروش اسناد مناقصه فوق الذکر تمدید گردیده ، لذا داوطلبان می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/10/10 با دردست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال ( سیصد هزار ریال ) به حساب شماره 09/ 18644644 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009614910209 در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها ، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16روز دوشنبه مورخ 97/10/17 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز سه شنبه مورخ 97/10/18 ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 6.000.000.000 ریال( شش میلیارد ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 81712507 - 81712515 تماس حاصل فرمایند .

لازم به توضیح اینکه : شرکت هایی که قبلاً اسناد مناقصه مذکور را دریافت نموده اند نیازی به خرید مجدد اسناد نداشته و تنها می بایست جهت دریافت اصلاحیه به محل یاد شده مراجعه فرمایند

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران