آگهی استعلام شماره 358/97/49
mci-pages-sharing
آگهی استعلام شماره 358/97/49

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به تهیه و نصب سازه فلزی آسانسور با مشخصات پیوستی به همراه اتاقک موتور خانه، چاهک و سایر موارد فنی جهت مرکز منتظری اصفهان اقدام نماید، لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/09/13 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل های k.kalhori@mci.ir یا m.talebei@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی، تقاطع بزرگراه کردستان، برج همراه اول، طبقه 9 واحد 1) ارائه نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

pdf-icon دانلود مشخصات فنی حجم : 754 کیلوبایت

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران