آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای ( نوبت دوم ) شماره 97/7 س
mci-pages-sharing
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای ( نوبت دوم ) شماره 97/7 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید ، نصب و راه اندازی تعداد 9 دستگاه دیزل ژنراتور پرظرفیت به همراه متعلقات مربوطه را بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت 100 % ریالی از شرکت های داخلی خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/09/18 با دردست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال ( سیصد هزار ریال ) به حساب شماره 09/ 18644644 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه پرداخت 170009614910209 در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آن ها ، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16روز شنبه مورخ 1397/09/24 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ 1397/09/25 ساعت 9 صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 6.000.000.000 ریال ( شش میلیارد ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712507 تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران