تمدید مناقصه شماره 97/25 س
mci-pages-sharing
تمدید مناقصه شماره 97/25 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید 1672 دستگاه راک دو تکه پاور outdoor و 418 دستگاه راک پاور یکپارچه indoor بهمراه 1290 دستگاه تابلو برق AC ، 300 عدد تابلو برق DC و 3750 عدد فیوز در سه بخش همراه با حمل و تحویل به انبار را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه موضوع مناقصه می باشند خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 22/8/97 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718461245)در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97/8/28 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 97/8/29 روز سه شنبه راس ساعت 14 در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه هر بخش به مبلغ 11.460.000.000ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادرگردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712517 تماس حاصل نمایند .

لازم به ذکر است با عنایت به موضوع مناقصه ، شرکتهای تولید کننده راک پاور و یکسو کننده می توانند بصورت مشارکت مدنی ( ثبت در دفتر اسناد رسمی کشور ) در مناقصه شرکت و اسناد مناقصه نیز می بایست از سوی دو شرکت امضاء و مهر گردد و نیز هر یک از شرکت¬های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران