تمدید آگهی مناقصه شماره 97/22 س
mci-pages-sharing
تمدید آگهی مناقصه شماره 97/22 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 9 قلم انواع کابل پاور مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای و در دو بخش مساوی بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود در اسناد ، از تولید کنندگان داخلی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشند بصورت صد در صد ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/08/23 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ500.000 ریال ( پانصد هزار ریال ) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718247243 در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 12روز دوشنبه مورخ 97/09/05 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در ساعت 14 همان روز در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای هر بخش 3.200.000.000 ریال ( سه میلیارد و دویست میلیون ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713903 تماس حاصل فرمایند .

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران