آگهی مناقصه شماره 97/2 س
mci-pages-sharing
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 297 س (نوبت سوم)

شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) در نظر دارد خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه پکیج 40 تن و نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج 20 تن موجود در مرکز توحید تهران و همچنین جمع آوری دو دستگاه پکیج 20 تن منصوبه در مرکز مذکور را بر اساس شرایط مناقصه ، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت 100 % ریالی از طریق مناقصه عام دو مرحله ای از طریق تولیدکنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه موضوع مناقصه می باشند تامین نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/08/23 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال ( سیصد هزار ریال ) به حساب شماره 18644644/09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009614910209 ، در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 97/08/27 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 97/08/28 ساعت 9 صبح در طبقه چهارم برج همراه ، واحد یک تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 375.000.000 ریال ( سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712507 تماس حاصل فرمایند .

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران