آگهی مناقصه شماره 97/23 س
mci-pages-sharing
آگهی مناقصه شماره 97/23 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد پانزده قلم تجهیزات منصوبه روی دکل "سیویل" مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای و در دو بخش مساوی ، بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه ، از تولید کنندگان داخلی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشند بصورت صد در صد ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 1397/08/12 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500.000 ریال ( پانصد هزار ریال ) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718247243 در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15روز دوشنبه مورخ 1397/08/21 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز سه شنبه مورخ 1397/08/22 ساعت 9 صبح در طبقه چهارم - واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای هر بخش 800,000,000 ریال ( هشتصد میلیون ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 81712720 - 81713903 تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران