آگهی استعلام شماره ۳۵۸/۹۷/۱۶
mci-pages-sharing
 
آگهی استعلام شماره ۳۵۸/۹۷/۱۶

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام تجهیزات شامل تابلو برق ،کابل ،لدر خریداری و در مرکز توحید مطابق مشخصات فنی پیوست نصب نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۷/۴/۱۲ با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل k.kalhori@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد ۱ ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران