آگهی مناقصه شماره ۹۷/۱۰ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۷/۱۰ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید دیماند و اجرای انشعاب برق در مرکز شهید کاظمیان تهران خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۷/۰۴/۰۳ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲- شماره شبا IR۸۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۳۸۸۲۱۵ به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. و با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۶ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۷ راس ساعت ۹ صبح در طبقه ۳ واحد ۸ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۳۸۱ - ۸۱۷۱۲۵۱۴ - ۸۱۷۱۲۸۴۴ تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به بخش تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران