آگهی مناقصه شماره ۹۷/۱۱ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۷/۱۱ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید ۸۰۰۰ سل باتری ۱۲ ولت ۲۰۰ آمپر ساعت خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و از تولیدکنندگان داخلی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه موضوع مناقصه میباشد بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت۹۷/۰۴/۰۵ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲ شماره شبا IR۸۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۳۸۸۲۱۵ به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. ) با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال فایل اکسل ریز قیمتی ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۱ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۷/۰۴/۱۱ راس ساعت ۱۴ بعدازظهر در طبقه ۴ واحد ۱ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۳۸۱ - ۸۱۷۱۲۵۰۸ - ۸۱۷۱۲۷۳۵ تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به بخش تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران