آگهی مناقصه شماره ۹۷/۸ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید ۲۳۰ دستگاه موتور برق بنزینی ۷ کیلو وات خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای را بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۷/۰۳/۳۰ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲ شماره شبا IR۸۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۳۸۸۲۱۵ ،به نشانی تهران : میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و نسبت به ارسال مستندات ( طرح قرارداد، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و......) و فرم پیشنهاد قیمت مهر و امضاء شده خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۹ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات نیز در تاریخ ۹۷/۰۴/۱۰ راس ساعت ۹ صبح در طبقه ۳ واحد ۸ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۳۸۱ - ۸۱۷۱۲۵۰۵ - ۸۱۷۱۲۷۳۵ تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به بخش تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران