آگهی مناقصه شماره ۹۷/۶ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه شماره ۹۷/۶ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۲۵۰ سایت اضطراری خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود از شرکت های داخلی واجد شرایط خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۷/۳/۸ با در دست داشتن معرفی نامه، کارت ملی و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز ۱۷۰۰۰۹۶۱۵۲۱۰۲۹۷) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از بررسی، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود، حداکثر تا ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۹۷/۳/۱۹ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۷/۳/۲۰ راس ساعت ۹ صبح در طبقه ۴ واحد ۱ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به بخش تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

ضمناً این مناقصه در دو بخش برگزار می شود که مبالغ تضمین شرکت در مناقصه به ترتیب ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشند که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۳۹۰۱ - ۸۱۷۱۲۷۳۵ -۸۱۷۱۲۵۱۰ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران