آگهی مناقصه شماره ۹۷/۴ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۷/۴ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید باتری و استراکچر بهمراه خدمات مربوطه خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای از تولید کنندگان باتری دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت را بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۷/۰۲/۱۰ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲- شماره شبا Ir۸۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۳۸۸۲۱۵ ،به نشانی تهران : میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و نسبت به ارسال مستندات ( طرح قرارداد، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و......) و فرم پیشنهاد قیمت مهر و امضاء شده خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۱۸ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات نیز در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۹ راس ساعت ۹ صبح در طبقه ۳ واحد ۸ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .

تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۳۸۱ - ۸۱۷۱۲۵۱۴ - ۸۸۶۴۰۸۵۶ تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به بخش تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران