آگهی مناقصه خرید سامانه جامع مدیریت ترافیک(۹۷/۳ س)
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای خرید سامانه جامع مدیریت ترافیک(۹۷/۳ س)

بسمه تعالی

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد سامانه جامع مدیریت ترافیک را بر اساس شرایط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات پیوست اسناد مناقصه به صورت ارزی، ریالی، ارزی-ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۷/۲/۹ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ریال( پانصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۲۹۹۲۴۷ در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پشنهاد خود حد اکثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۴ به نشانی فوق تسلیم نمایند. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۹۲ تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران