آگهی مزایده شماره ۹۷/۱ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده شماره ۹۷/۱ س م

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۱۵۱ قلم تجهیزات اسقاط و خارج از رده خود شامل انواع یونیت ، راک ، آنتن و ... موجود در انبار مخابرات استان آذربایجان شرقی و ۷ قلم تجهیزات اسقاط و خارج از رده شامل دکل ، آنتن و ... موجود در انبار مخابرات استان لرستان را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند . لذا داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۷/۰۱/۲۶ با در دست داشتن معرفی نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴/۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران ) در ساعات اداری به نشانی : تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده ( انبار استان آذربایجان شرقی به نشانی : تبریز ، ۵۰ متر بعد از پلیس راه تبریز – مرند و انبار استان لرستان به نشانی : خرم آباد ، پشته حسین آباد ، پاکدشت ۲۷ ) با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵روز شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۹ به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ راُس ساعت ۹ صبح در طبقه چهارم ، واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمنا" مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( ششصد میلیون ریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مزایده گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۸۱۷۱۳۹۰۳ - ۸۱۷۱۲۵۲۵ تماس حاصل نمایند

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران