آگهی تمدید مزایده شماره ۹۶/۳ م س
mci-pages-sharing
 
آگهی تمدید مزایده شماره ۹۶/۳ م س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۶۶ قلم تجهیزات اسقاط موجود در انبار بنی هاشم خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند.

داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۶/۱۰/۲۴ با در دست داشتن معرفی نامه، تصویر کارت ملی، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۳۸۸۲۱۵) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده موجود در انبارهای بنی هاشم و قم با توجه به مندرجات آن ها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱/۱۱/۹۶ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۲ راس ساعت ۹ صبح در طبقه ۴ واحد ۱ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( یک میلیارد ریال ) می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۱ - ۸۱۷۱۳۹۰۱ - ۸۱۷۱۲۵۱۰ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران