آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۶/۶ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۶/۶ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام تستهای میدانی بنچمارک برای سنجش کیفیت شبکه و مقایسه با اپراتورهای رقیب خود را از طریق مناقصه عام و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۶/۰۸/۲۴ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر کد ۶۵۸۶۲- شماره شبا IR۸۷۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۵۱۴۳۸۸۲۱۵ به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. ) با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۶/۹/۴ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۶/۹/۵ راس ساعت ۹ صبح در طبقه ۳ واحد ۸ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( یک میلیارد و دویست میلیون ریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۳۸۱ - ۸۱۷۱۲۵۱۴ - ۸۱۷۱۲۵۱۰ تماس حاصل نمایند . شایان ذکر است کلیه شرکت ها و نیز شرکتهای وابسته آنها که در حال حاضر خدمات بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار ایران را به عهده دارند نمی توانند در این مناقصه شرکت و پیشنهاد ارائه نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران