آگهی مزایده شماره ۹۶/۱ م س
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده شماره ۹۶/۱ م س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۳۳۰ قلم تجهیزات اسقاط و خارج از رده خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند.

لذا داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۶/۳/۲۴ با در دست داشتن معرفی نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 400,000 ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ظفر بنام شرکت ارتباطات سیار ایران) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۸ مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده موجود در انبار های ۷ استان ( شامل : آذربایجان غربی ، ایلام ، فارس ، قزوین ، کردستان ، کرمانشاه ، کهکیلویه و بویر احمد ) با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۴/۱۱ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۶/۴/۱۲ راس ساعت ۹ صبح در طبقه ۳ واحد ۸ برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مزایده 200,000,000 ریال ( دویست میلیون ریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۱ - ۸۱۷۱۲۵۱۴ - ۸۱۷۱۲۵۱۰ تماس حاصل نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران