آگهي مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۶/۱ س
mci-pages-sharing
 
آگهي مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۶/۱ س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و تامین لوازم مصرفی تاسیسات برج همراه و ساختمانهای امور مشترکین ونک ، شماره ۲ ( خیام ) ، ساختمان شماره ۳ ، توانیر ، مرکز توحید و مرکز شهید رمضانی را بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط که دارای تاییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حداقل رتبه ۴ تاسیسات و رتبه ۵ ساختمان باشد ، واگذار نماید . لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ با در دست داشتن معرفي نامه و رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ريال ( سیصد هزار ريال ) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شركت ارتباطات سيار ايران ( شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۶۱۴۹۱۰۲۰۹ ) در ساعات اداری به نشانی : تهران ، ميدان ونك ، خيابان ونك ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد ۱ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۸ به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاريخ ۹۶/۰۲/۱۹ رأس ساعت ۹ در طبقه چهارم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( چهارصد و پنجاه میلیون ريال ) مي‌باشد كه مي‌بايست به صورت ضمانت نامه بانكي و يا چک بانکی تضمینی ارائه شود . مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۰ – ۸۱۷۱۲۵۱۵ - ۸۸۶۴۰۸۱۰ تماس حاصل نمايند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران